IZLAZNI AUDIO POJAČAVAČ 100/140W

Ako želite da imate najjači “vokmen” u gradu nabavite jedan zvučnik od 100 W , napravite ovo pojačalo, priključite ga i osvetite se komšijama! Kada dođu do vas pokažite im vokmen.

1k.jpg (19823 bytes)

Opis rada pojačivača

Niskofrekventni signal sa pretpojačavača dovodi se na ulazni stepen kojeg čine tranzistori T1 i T2. Ova dva tranzistora, vezana u diferencijalnom spoju, imaju ulogu da uz pojačavanje signala vrše i poređenje potencijala na izlazu pojačavača i potencijala mase. Ukoliko se na izlazu pojačavača pojavi jednosmerni napon, diferencijalni stepen sa tranzistorima T1 i T2 ga detektuje, pojačava i dalje posredno kompenzuje nastalu promenu. Zahvaljujući tome, postignuta je izvanredna stabilnost nulte tačke na izlazu pojačavača što znači da je jednosmerni napon na izlazu stalan i jednak nuli.Sa diferencijalnog stepena niskofrekventni signal se vodi na pogonski stepen, odnosno tranzistor T3, koji radi u klasi A u spoju sa zajedničkim emiterom. Kao zaštita od samooscilovanja pogonskog stepena u području viših frekvencija, između baze i kolektora tranzistora T3 vezan je kondenzator C3. Tranzistor T4 ima ulogu generatora konstantne struje za izlazne tranzistore. Komplementarni izlazni stepen izveden je sa tranzistorima T8 i T9 koji su konstruisani tako da svaki od njih u istom kućištu sadrži po dva tranzistora vezana u darlingtonovom spoju. Ovaj spoj odlikuje se velikim strujnim kao i naponskim pojačanjem. Izlazni darlington tranzistori rade u klasi AB sa malom mirnom strujom kolektora.Usled temperaturnih promena i variranja napona napajanja, mirna struja menja svoju vrednost. Ulogu automatskog podešavanja mirne struje, tokom rada pojačavača, vrši tranzistor T5. U cilju zaštite izlaznih tranzistora od preopterećenja predviđeni su tranzistori T6 i T7.Filterski spoj na izlazu pojačavača, sastavljen od otpornika R19 i zavojnice L, ima zadatak da koriguje faznu karakteristiku i na taj način osigura stabilnost pojačavača u vezi sa negativnom reakcijom, uz razne opteretne impedanse. On je istovremeno i zaštita od eventualnog prodora VF smetnji, koje se mogu indukovati u provodnicima koji povezuju pojačalo i zvučnike.

1b82.gif (12223 bytes)

Oblik kućišta i raspored izvoda poluprovodnika

Tranzistori T1, T2, T5 i T6 imaju oblik kućišta TO-92. U kućište TO-220 smešteni su tranzistori T3,T4 i T5, dok su izlazni tranzistori u kućištu TO-3. Diode D1 i D2 su u kućištu SOD-57, a zener-dioda ima kućište DO-34. Napominjemo da crni prsten na telu svake od dioda označava katodu.Deo bakarne štampe na štampanoj ploči, gde se montira trimer-potenciometar P, na prvi pogled izgleda malo “zakomplikovano”. To je stoga, da bi se na to mesto mogao postaviti bilo koji tip trimer-potenciometra: ležeći (horizontalni) ili stojeći (vertikalni), manji ili veći.

1b88.gif (8850 bytes)

Montaža elemenata na štampanu ploču

Postavljanje i lemljenje elemenata na štampanu ploču poželjno je obaviti po redosledu koji je dat u tabeli uz montažnu šemu. Prvo treba montirati otpornike (R1 do R18) i trimer-potenciometar P, a zatim blok kondenzatore (C3 do C6). Nakon toga staviti elektrolitske kondenzatore (C1 i C2) pri čemu treba obratiti pažnju na njihov polaritet. Poslednji pasivni elementi koji se montiraju na štampanu ploču su otpornik R19 sa kalemom L. Razume se da smo prethodno pripremili ove elemente na taj način što smo oko tela otpornika namotali kalem koji ima 10 namotaja. Za namotavanje kalema upotrebljena je lakom izolovana bakarna žica promera od f0,7mm do f1mm s tim da namotaje slažemo jedan do drugog. Sa krajeva kalema potrebno je skinuti lak izolaciju, uviti krajeve oko izvoda otpornika i na tim mestima ih zalemiti. Lemljenje aktivnih komponenata počinjemo diodama D1, D2 i ZD, nakon toga postavljamo tranzistore T1 do T4, a zatim tranzistore T6 i T7. Za razliku od pasivnih komponenata, diode i tranzistori su mnogo osetljiviji na dejstvo temperature. Stoga, prilikom lemljenja moramo voditi računa da su što kraće u dodiru sa lemilicom, a da pri tome lemni spoj bude što kvalitetniji.

Montiranje izlaznih tranzistora

Najveću poteškoću predstavlja montiranje tranzistora T5, T8 i T9 zbog toga što je na štampanu ploču istovremeno sa tranzistorima potrebno postaviti i hladnjak. Tranzistor T5 mora biti pričvršćen na isti hladnjak na kome su montirani tranzistori T8 i T9. Dakle, sva tri tranzistora u termičkoj su sprezi i moraju biti električno izolovani od hladnjaka, što se postiže umetanjem liskunskih podmetača (liskuna) i plastičnih podloški. Pošto je potrebno ostvariti što bolju termičku spregu tranzistora i hladnjaka, preporučuje se premazivanje dodirnih površina tranzistor-liskun i liskun-hladnjak tankim slojem silikonske paste. Mehaničko učvršćivanje postiže se zavrtnjima i maticama M-3 koje treba dobro zategnuti.Postupak pravilnog montiranja tranzistora T5, T8 i T9 izvodi se prema datoj skici. Treba napomenuti da prikazani aluminijumski hladnjak "L" profila služi samo za montažu tranzistora i kao njihova mehaničko-termička veza sa glavnim hladnjakom. Potrebno je da ukupna površina hladnjaka bude najmanje 500 cm2. Dodirne površine montažnog i glavnog hladnjaka poželjno je takođe premazati tankim slojem silikonske paste, pre nego što ih što čvršće međusobno spojimo zavrtnjima.

1b84.gif (15595 bytes)

Podešavanje mirne struje izlaznih tranzistora

Posle sastavljanja pojačavača i njegovog priključivanja na ispravljač, potrebno je trimer-potenciometrom P izvršiti podešavanje mirne struje izlaznih tranzistora. Mirna struja namešta se u odsustvu ulaznog signala. Pre nego što se pristupi operaciji podešavanja treba, uz neuključeni ispravljač, odvojiti kolektor tranzistora T8 od plus pola napajanja.

1b86.gif (5953 bytes)

Zatim se na univerzalnom instrumentu izabere miliampermetarsko područje, plus pol instrumenta se vezuje za plus pol napajanja, a minus pol instrumenta ide na kolektor tranzistora, kao što je prikazano slikom. Kada se prekontroliše da su ovi spojevi korektno ostvareni, može se pristupiti uključenju ispravljača. Malim odvijačem se lagano okreće trimer-potenciometar P sve do trenutka kada univerzalni instrument pokaže vrednost struje od 50 mA. Time je podešavanje završeno. Preostaje da se isključi ispravljač, odspoji instrument i kolektor tranzistora T8 ponovo spoji sa plusom napajanja.

1b85.gif (22474 bytes)

Šema ispravljača

Napajanje pojačavača snage KP-510 vrši se pomoću jednostavnog dvostranog ispravljača, čija šema je predstavljena sledećom slikom.

1b87.gif (5343 bytes)

Date su i vrednosti elemenata ispravljača:
Vcc=42V; C=470uF/50V; C1=0,1uF; D=BY500; Vs=30V; Os=1,6A

Tehničke karakteristike:

Sinusna snaga............................ 100 W
Muzička snaga ......................... 140 W
Impedansa zvučnika ..................... 8 W
Izobličenja pri maksimalnoj snazi .. 0,1 %
Napon napajanja............+42 / 0 / -42 V
Maksimalna potrošnja struje..... ..... 1,8A
Struja mirovanja izl. tranzistora .... 50 mA
Frekventni opseg ...............20 Hz do 30 kHZ 1 dB
Odnos signal-šum ....................... -95 dB
Maksimalni ulazni signal .................... 1V

Potrebne komponenete:

R16 ........ 1 kohm    1/4W
R17 ........ 0,33ohm    5W
R18 ......... 0,33ohm  5W
R19 ..... 6,8ohm    2 do 5W
P trimer-potenciometar 10kW

KONDENZATORI I ZAVOJNICE:

C1 ..... 6,8mF 25V   tantal elko
C2............. 47mF,16V   elko
C3 ....................... 150 pF  blok
C4 ....................... 150 pF  blok
C5 .... 180 nF (184K) 63V blok
C6 .... 180 nF (184K) 63V blok
L  . 10 namotaja žice f1mm CuL  preko otpornika R19

TRANZISTORI:

T1 .............. BC547
T2 .............. BC547
T3 .......... 2SA1293
T4 ...BDT95,TIP31C
T5 .BDT95, TIP31C
T6 ........... BC547
T7 ........ BC557
T8 ............... ON709
T9 BDX88C,BDX65B

DIODE:

D1 ........ 1N5059
D2 ......... 1N5059
ZD ..  ZPY9,1  1,3W

OTPORNICI:

R1 ..  10 kohm  1/4 W
R2 .. 680 ohm    1/4W
R3 . 4,7kohm    1/4W
R4 . 8,2kohm    1/4W
R5 .  330ohm    1/4W
R6 ..........10ohm     1/4W
R7 . 100kohm  1/4W
R8 .  39 kohm    1/4W
R9   1,2kohm    1/4W
R10  2,7kohm    1/4W
R11  1,2kohm    1/4W
R12 ... 100 ohm    1/4W
R13 ... 470ohm   1/4W
R14 ... 470 ohm    1/4W
R15 ..... 1 kohm   1/4W


Lecic Igor

Web Link
lecicso@hotmail.com