Regulator punjenja akumulatora

 

Pre početka punjenja sa svake od ćelija akumulatora treba skinuti poklopce jer se pri punjenju iz elektrolita oslobađaju štetni gasovi. Iz istog razloga sve vreme punjenja akumulatora mora se provetravati prostorija u kojoj se vrši punjenje. Nivo elektrolita treba da je uvek 10 do 15 mm iznad gornje ivice akumulatorskih ploča.
Punjač akumulatora na svom izlazu daje napon u granicamaod 12 do 14V. Postavlja se pitanje koliko je vremena potrebno da se napuni akumulator, odnosno u kom trenutku treba prekinuti punjenje. Trajanje punjenja ne može se vezati za vreme jer ono zavisi od toga da li je akumulator manje ili više ispražnjen. Punjenje treba prekinuti u momentu kad napon akumulatora dostigne vrednost 13,8V, a to je trenutak pojavljivanja mehurića u elektrolitima ćelija akumulatora. Tačnije, napunjenost akumulatora određuje se merenjem napona voltmetrom (13,8V) ili gustine elektrolita bometrom (28 do 32Be).
Kontrola akumulatora tokom čitavog procesa punjenja na bilo koji od opisanih načina zahteva stalnu prisutnost i učestanost merenja. Jednostavan elektronski regulator pomaže nam da punjenje akumulatora obavimo na mnogo komforniji način. Regulatorom se kontroliše punjenje i isključuje punjač u momentu kad napon na akumulatoru dostigne 13,8V. Ukoliko iz bilo kojih razloga napon akumulatora opadne ispod 12,5V, relej regulatora ponovo uključuje punjač i postupak se ponavlja.

Električna šema

Napon sa akumulatora dovodi se na regulator preko izvoda označenih sa plus (+) i minus (-), odnosno na RC kombinaciju - - koja osigurava potiskivanje smetnji. Dioda 1N4004 u dovodnoj grani služi za zaštitu od pogrešnog polariteta, a zener-dioda 5V1 osigurava stabilan napon od 5V za određivanje radnih tačaka komparatora na ulazima 2 i 6 integrisanog kola. Otpornikom , koji je vezan između izvoda 5 integrisanog kola i mase, određeno je potrebno naponsko područje za rad komparatora. Dioda 1N4148, vezana paralelno kalemu releja, služi za zaštitu kola od indukovanih naponskih šiljaka koji se javljaju prilikom preklapanja releja.

Integrisano kolo-tajmer 555 u sebi sadrži četiri podsklopa značajna za rad regulatora. Kontrola punjenja akumulatora vrši se pomoću dva komparatora (prozorski diskriminator) koji pobuđuju jedan bistabil i izlazni pojačavač (buffer). Pojačavač dalje pobuđuje relej čiji kontakti uključuju ili isključuju punjač.
Da bismo izvršili podešavanje sastavljenog regulatora, potreban nam je stabilizovani ispravljač. Plus (+) i minus (-) regulatora spajamo na odgovarajuće kleme ispravljača. Napon stabilizovanog ispravljača postavimo na 13,8V, a trimer-potenciometar TP1 podesimo tako da relej iznad tog napona isključuje. Trimer-potenciometar TP2 podešavamo tako da relej uključuje pri naponu ispravljača od 12,5V.

Pri punjenju akumulatora izvodi plus (+) i minus (-) regulatora vezuju se na odgovarajuće akumulatorske kleme, dok se preko izvoda A i B (kontakti releja) dovodi mrežni napon za punjač akumulatora.Na samom početku punjenja jako ispražnjenog akumulatora (ispod 8V), mogu se pojaviti problemi sa regulatorom. U takvim slučajevima privremeno se akumulator dopuni bez upotrebe regulatora tako što se mrežni napon dovodi direktno na punjač,

a ne preko kontakata releja. Čim se akumulator napuni preko tog kritičnog napona, ponovo se uključuje regulator. Punjenje pomoću regulatora

Regulator ugrađen u odgovarajuću kutiju sa mrežnom utičnicom i priključnim kablovima može da egzistira kao samostalni pomoćni uređaj. Isti efekat postiže se ugradnjom modula u zajedničku kutiju sa punjačem. U tom slučaju kontakti releja (izvodi A i B) spajaju se paralelno mrežnom prekidaču punjača. U jednom položaju mrežnog prekidača akumulator će se puniti direktno, a u drugom automatski (preko regulatora).
Prilikom izrade i povezivanja uređaja treba biti pažljiv i oprezan budući da se radi sa mrežnim naponom (220V).


 

Lecic Igor

WEB link

lecicso@hotmail.com